szukampracy

 

biz

moon_orange
Znajdź pracę w internecie!

szukampracy.biz

Z dzisiaj 4
Z ost. 7 dni 102
Z ost. 30 dni 422
 
  .:  Strona główna .:  Praca za granicą .:  Praca dla każdego .:  Dodaj ofertę pracy .:  Regulamin .:  Cennik .:  Reklama .:  Kontakt
     

Szukaj oferty pracy.

 
Stanowisko:Lupa
np.: cieśla, murarz, opiekunka.
 

Poradnik pracownika.

 
 
>  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
>  Bezrobotni 50+
>  Telepraca
>  Jak napisać CV
>  Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
>  Wszystko o umowach
>  Godziny nadliczbowe
>  Urlop
>  Świadectwo pracy
>  Program Pierwsza Praca
>  Państwowa Inspekcja Pracy
>  Sąd Pracy
>  Staż zawodowy
>  Zasiłek dla bezrobotnych
>  Program EURES
>  Prace interwencyjne
>  Przygotowanie zawodowe dorosłych
>  Świadczenie pieniężne dla bezrobotnych
>  Praca dorywcza
>  Leasing pracowniczy


 

Świadczenie pieniężne dla bezrobotnych


Finansowe formy wsparcia bezrobotnych z PUP:

Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy (PUP) w związku z posiadanym statusem mogą liczyć na finansowe formy wsparcia, których źródłem jest państwowy Fundusz Pracy. Są to tzw. świadczenie pieniężne dla bezrobotnych. Wysokość tych świadczeń oraz kryteria określające ich tryb przyznawania zapisane są w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i są publicznie dostępne na stronach internetowych wszystkich państwowych urzędów pracy. Niektóre z nich są jednorazowe, inne mają charakter okresowy. Większość z nich podlega corocznie waloryzacji, czyli wraz ze zmianą siły nabywczej pieniądza po upływie roku ich nominalna wartość rośnie w celu przeciwdziałania inflacji i utrzymania dotychczasowego poziomu życia przez ich beneficjentów. Świadczenia pieniężne przeznaczone dla osób bezrobotnych można podzielić na kilka kategorii:

 

 • zasiłki
 • stypendia
 • dodatki
 • refundacje
 • dotacje
 • pożyczki

 

Zasiłki:

Kategoria skupiająca okresowe świadczenia pieniężne przyznawane po spełnieniu ściśle zdefiniowanych kryteriów. W zasadzie jedynym świadczeniem z tej grupy jest zasiłek dla bezrobotnych, przy czym występuje on aż w trzech wariantach powiązanych z wiekiem oraz stażem pracy ubiegającej się o niego osoby. Wyróżnia się zasiłek podstawowy (100%), obniżony (80%) i podwyższony (120%). Wysokość każdego z nich zostaje zmniejszona o prawie 20% po upływie 90 dni posiadania prawa do zasiłku.

 

Stypendia:

Kategoria obejmująca świadczenie pieniężne wypłacane bezrobotnym w związku z pobieraniem przez nich nauki służącej do aktywizacji zawodowej i będącej przepustką do wejścia na rynek pracy. Stypendium otrzymuje się za:

 

 • szkolenie – wynosi 120% kwoty zasiłku podstawowego pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie; w chwili podjęcia zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w czasie szkolenia świadczenie maleje do kwoty równej 20% wartości zasiłku dla bezrobotnych.
 • przygotowanie zawodowe – wynosi 120% kwoty zasiłku podstawowego.
 • kontynuowanie nauki – wynosi 100% kwoty zasiłku podstawowego pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; w chwili podjęcia zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w czasie nauki świadczenie maleje do kwoty równej 20% wartości zasiłku dla bezrobotnych.
 • staż – wynosi 120% kwoty zasiłku podstawowego.
 • studia podyplomowe – wynosi 20% kwoty zasiłku podstawowego.

 

Dodatki:

Rodzaj świadczeń pieniężnych zachęcających bezrobotnych do podjęcia samodzielnej inicjatywy w szukaniu zatrudnienia. Osobom, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przysługuje dodatek aktywizacyjny w kwocie do wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych za okres w jakim przysługiwałby ten zasiłek. Niektóre stypendia, wypłacane w okresie pobierania nauki do zawodu, z chwilą znalezienia pracy przez bezrobotnego, zostają znacznie obniżone i mogą być traktowane jako dodatki do wynagrodzenia pod warunkiem, że zatrudniony nie rezygnuje z dalszego uczestnictwa w doszkalających zawodowo zajęciach (szkolenie, studia podyplomowe). 

 

Refundacje:

Są to świadczenia pieniężne stanowiące zwrot wydatków ponoszonych w związku ze szczególną sytuacją rodzinną osób bezrobotnych. Refundacji podlegają koszty wynikające z opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. Na rekompensatę z tej puli świadczeń może liczyć osoba bezrobotna – samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia bądź opiekującą się osobą zależną w rozumieniu jej ustawowej definicji – która podjęła zatrudnienie (albo inną pracę zarobkową), staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie.  

 

Dotacje:

 Rodzaj bezzwrotnych i jednorazowych świadczeń o charakterze uznaniowym, przyznawanych bezrobotnym na realizację zadań służących podjęciu przez nich działalności gospodarczej. Naruszenie warunków umowy dotyczącej przyznania środków może jednak skutkować obowiązkiem ich zwrotu.

 

 • środki na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej – do 600% przeciętnego wynagrodzenia.
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej  – do 400% przeciętnego wynagrodzenia.
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej poprzez przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej  – do 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Pożyczki:

 W przeciwieństwie do dotacji pożyczki są kategorią świadczeń, które podlegają zwrotowi ze strony osoby bezrobotnej. W urzędzie pracy można ubiegać się o tzw. pożyczkę szkoleniową. Jaka sama nazwa wskazuje, świadczenie to przeznaczone jest w celu sfinansowania kosztów szkolenia mającego dopomóc w podjęciu zatrudnienia. Może wynosić maksymalnie do 400% przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy. W przypadku wykorzystania pożyczki na inne cele bądź rezygnacji ze szkolenia bezrobotny zobowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu w całości.

 


wyświetleń: 22675

zamieszczono: 2014-10-22 10:55

Autor: Dawid Wojtowicz

    Internet w Mikołowie | Oferty Pracy | Dam Prace | Praca Warszawa |