Regulamin sporządzony przez firmę Coner Electronic dot. portalu ofert pracy

Coner Electronic

Firma Coner Electronic z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Towarowej 11, NIP. 625-115-78-36 prowadzi wortale internetowe o tematyce pracy, do których można zaliczyć m.in. www.ofertypracy.biz, www.damprace.biz, www.szukampracy.biz, a także niektóre wortale regionalne.

Ogłoszeniodawca

Osoba fizyczna bądź prawna, dodająca poprzez wortal internetowy ogłoszenie dot. zatrudnienia.

Ogłoszenia w wortalu są bezpłatne, wyjątek stanowią ogłoszenia dodane przez Ogłoszeniodawcę, w których zgłosił on chęć wyróżnienia swojej oferty za pomocą dostępnych opcji (płatność zgodna z kwotą widoczną na Fakturze Proforma).

Ogłoszeniobiorca

Osoba fizyczna bądź prawna poszukująca zatrudnienia poprzez wortal pracy.

Po założeniu konta użytkownik ma możliwość sporządzenia oraz edytowania swojego CV, a także bezpośredniego aplikowania na wybrane stanowisko pracy.

Administrator wortalu

Osoba odpowiedzialna za weryfikację ogłoszeń, kont użytkowników oraz sprawne działanie wortalu. Wszelakie usterki bądź problemy związane z użytkowaniem wortalu należy zgłaszać Administratorowi za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu do konta użytkownika lub telefonicznie (nr telefonu znajduje się w zakładce KONTAKT na stronie głównej wortali).

Konto użytkownika

Każdy Ogłoszeniobiorca, w celu aktywnego poszukiwania pracy za pomocą wortalu pracy, zobowiązany jest do założenia konta użytkownika. Konto ma na celu pomoc w znalezieniu przez Ogłoszeniobiorcę pracy za pomocą dostępnych narzędzi.


Konto zostaje założone na podstawie formularza zgłoszeniowego „nowe konto”- DLA PRACOWNIKA. Ogłoszeniobiorca podaje dane do konta oraz aktualny adres e-mail, na który zostanie wysłane hasło do konta. Pracownik zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu konta e-mail. Dane do konta użytkownika każdy Ogłoszeniobiorca podaje dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić założenie konta. Ogłoszeniobiorca ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia konta.


Założenie oraz korzystanie z konta pracownika jest bezpłatne.


Za pomocą konta Ogłoszeniobiorca może:

a) sporządzić CV w formacie PDF

b) zarządzać swoim CV w celach własnych

c) składać za pomocą konta swoją aplikację bezpośrednio do interesującej oferty pracy

d) zmieniać swoje dane

e) korzystać z usługi powiadomień o nowych ofertach (E-menager)

f) usunąć własne konto użytkownika


Ogłoszeniobiorca ma możliwość sporządzenia swojego CV i przetwarzania go do własnych celów.


Ogłoszeniobiorca ma możliwość samodzielnego wyszukiwania interesujących go ofert pracy oraz bezpośredniego aplikowania na wybrane stanowiska pracy.


Ogłoszeniobiorca zobowiązany jest do wybrania branży, w której poszukuje pracy (maksymalnie trzy pozycje).


Ogłoszeniobiorca zobowiązany jest do wybrania jednej z dostępnych opcji widoczności dla swojego CV:

a) niewidoczne, pracodawca nie widzi dokumentu w bazie CV. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Ogłoszeniobiorca aplikuje na konkretne stanowisko Ogłoszeniodawcy.

b) ograniczone, pracodawca ma możliwość przeglądania CV bez danych osobowych, może jednak za odpowiednia opłatą uzyskać możliwość wysyłania wiadomości na e-mail nawiązującej do oferowanego stanowiska Ogłoszeniodawcy.

c) widoczne, pracodawca ma możliwość przeglądania CV bez danych osobowych, jednakże Ogłoszeniodawca za odpowiednią opłatą może pobrać pełne CV Ogłoszeniobiorcy zawierające dane osobowe. Ma też możliwość wysłania wiadomości e-mail na temat oferowanego stanowiska pracy.


Każdorazowo za dostęp do danego CV oraz za możliwość wysłania wiadomości e-mail pobierana jest opłata w punktach Premium.Opłaty pobierane od pracodawców za możliwość bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z Ogłoszeniobiorcą, mają na celu zmniejszyć liczbę niepotrzebnie pobieranych i przeglądanych CV kandydatów, którymi nie są zainteresowani.


Domyślna treść wiadomości e-mail wysyłana przez Ogłoszeniodawcę do Ogłoszeniobiorcy jest automatycznie wypełniona, może ona jednak ulegać modyfikacjom wprowadzonym przez Ogłoszeniodawcę z zastrzeżeniem, że treść wiadomości wysyłanej do kandydata musi być zgodna z regulaminem, polskim prawem oraz dobrymi obyczajami. Wiadomość ta powinna nawiązywać bezpośrednio do oferty pracy Ogłoszeniodawcy (może być to link do strony z ofertą bądź prośba o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów itp.).Dokument w formacie PDF znajduje się na serwerze firmy Coner Electronic do momentu usunięcia go przez Ogłoszeniobiorcę lub do całkowitego usunięcia konta użytkownika.


Frima Coner Electronic nie ponosi odpowiedzialności za wybranie przez Ogłoszeniobiorcę opcji pełnej widoczności swojego CV, która umożliwia przeglądanie dokumentu osobom zainteresowanym oraz daje możliwość ewentualnego kontaktu Ogłoszeniodawcy z Ogłoszeniobiorcą.

Firma Coner Electronic nie ponosi odpowiedzialności za wynik rozpatrywanej kandydatury przez firmę docelową dodającą ogłoszenie.


E-MenagerE-menadżer to usługa powiadomień o interesujących Ogłoszeniobiorcę ofertach pracy, wysyłana raz w ciągu doby w postaci wiadomości e-mail. Użytkownik konta samodzielnie musi włączyć usługę E-menager, poprzez wybranie interesujących go zagadnień związanych z poszukiwaną pracą. Zagadnieniami tymi może być jedna z poniższych opcji lub wszystkie łącznie:


  1. Stanowisko pracy

  2. Branża

  3. Miasto

  4. Region

    Ochrona danych osobowych

Dane osobowe każdego Użytkownika są przechowywane i przetwarzane przez firmę Coner Electronic, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, w czasie aktywnego korzystania z wortalu, a także przez 24 miesiące od momentu ostatniego logowania. Po upływie tego okresu konto może zostać zamknięte przez Administratora.

Ogłoszeniobiorca akceptując warunki regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Coner Electronic.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto, a co za tym idzie wymazać swoje dane osobowe.

Ogłoszeniobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mail lub SMS, w zależności od wybranej opcji, informacji związanych z portalami ofert pracy należących do firmy Coner Electronic, w czasie aktywnego korzystania z konta lub do 24 miesięcy od ostatniego logowania się.

Wysyłane informacje będą miały tylko i wyłącznie charakter informacyjny, który dotyczył będzie wortali o podobnej tematyce, prowadzonych przez firmę Coner Electronic, np. ważnych aktualizacji portali, nowych usług , atrakcyjnych promocji.

Reklamacje

Ogłoszeniobiorca ma prawo złożyć reklamację jeśli uzna, że wybrana usługa została wykonana nienależycie za pomocą poczty elektronicznej: biuro@ofertypracy.biz lub za pomocą specjalnego Formularza dostępnego po zalogowaniu. Administrator rozpatrzy reklamację do 7 dni roboczych, po czym skontaktuje się z reklamującym za pomocą poczty e-mail, której adres należy wskazać w trakcie zgłaszania reklamacji.

W przypadku braku akceptacji regulaminu uprasza się o niekorzystanie z usług wortali internetowych należących do firmy Coner Electronic.

Regulamin obowiązuje od 27.10.2009r.